Теория на всичко – всички науки под един математически купол!

Достигнахме до момент в научната история, в който, според редица физици, сме на ръба на това да имаме теория, която обединява всички науки под един математически купол. На практика, тази теория ще обедини двете най-големи отправни точки на физиката – теория на относителността и квантовата механика.

Докато теория на относителността описва широко-мащабната или космологична структура на Вселената, то квантовата механика описва микроскопичните или субатомни структури. Обединяването на тези две теории ще доведе до така наречената ‘Теория на всичко’.

Теория на всичко

На практика, тази теория би обединила всичките ни знания за фундаметалните физични сили във Вселената. Има четири такива сили познати на физиците:

  • Гравитация – силата, която държи планетите около своите слънца и е отговорна за формирането на звездите и галактиките.

  • Електромагнитни сили – силите отговорни за светлината, топлината, електричеството и магнетизма, както и за задържането на атомите заедно.

  • Ниски ядрени сили – сили, които действат във вътрешността на атомното ядро и са отговорни за ядреното разпадане.

  • Високи ядрени силисили, които задържат заедно протоните и неутроните в атомното ядро и са отговорни за стабилността на материята.

физични сили

В момента физиците имат отделни теории за всички тези сили, но почти всички искат да има една единствена, обединяваща всички останали. Целта е от части вече постигната. Вече има теория, която обединява две от тези сили – електромагнитните и слабите ядрени сили. Унифицирането на всичките четири сили изглежда като много трудна задача, въпреки че много физици са на мнение, че това ще бъде постигнато в следващите две десетилетия.

Теоретичният физик Стивън Уейнберг, който има значителен принос за обединяването на електромагнитните и слабите ядрени сили (за което получава Нобелова награда), нарича обединяването на четирите сили ‘Финална теория’.

Разбира се, има учени и автори, които са на по-различно мнение. Например руският автор Вячеслав Аргази смята, че времето на търсене на Теория на всичко е отминало, като затвърждава позицията си с изчисления на физични константи, за които се смята, че са с вероятностен характер. Подобни възгледи споделят струнните и инфлационните теории за развитието на Вселената.

Вселена

Други известни имена като Стивън Хокинг – английски астрофизик, преподавател по математика и автор на книги и статии за новите открития и идеи за Вселената и нейното зараждане, Нийл деГрас Тайсън – американски астрофизик, автор и научен коментатор, Браян Грийн – професор по физика и математика в Университета Колумбия, САЩ, са на мнение, че Теорията на всичко е най-последното обяснение на света в неговото най-дълбоко микроскопично ниво, теорията, която не разчита на никакво по-дълбоко обяснение. Тя ще осигури най-здравата основа, върху която да се изгради нашето разбиране за света. Нейното доказване би белязало начало, а не край. Теорията на всичко ще осигури непоклатим стълб на съгласуваност, гарантиращ ни завинаги, че Вселената е едно напълно познаваемо място.